Циклова комісія економічних дисциплін


Фецяк Олена Вікторівна

Посада: голова циклової комісії, викладач.

Київський державний економічний університет, 1994 р., «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності», економіст.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Викладає предмети:

Політична економія
Фінансовий облік
Ціноутворення
Управління витратами
Економічний аналіз
Економіка і нормування праці
Фінанси підприємства
Бухгалтерський облік


Лашко Марина Вікторівна

Посада: методист, викладач.

Міжрегіональна академія управління персоналом, 2001 р., «Правознавство», юрист.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Викладає предмети:

Правове регулювання діяльності підприємства
Основи маркетингу
Основи підприємництва

 

 


Морозова Жанна Олександрівна

Посада: заступник директора з НВР, викладач.

Жовтоводський інститут підпри-ємництва «Стратегія», 1998 р., «Менеджмент у невиробничій сфері», менеджер у невиробничій сфері.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Викладає предмети:

Статистика
Менеджмент


Хавренко Віта Валеріївна

Посада: викладач.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»», 2005 р., «Облік і аудит», спеціаліст з обліку і аудиту.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Викладає предмети:

Економіка підприємства
Податкова система
Планування та організація діяльності підприємства
Інформаційні системи і технології на підприємстві


Старосвітський Василь Якович

Посада: викладач.

Запорізький державний педагогічний інститут, 1983 р., «Історія і суспільствознавство», вчитель історії і правознавства.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Викладає предмети:

Основи філософських знань
Соціологія
Політологія


Мета діяльності ЦК:

 • навчити використовувати одержані знання, уміння і навички для практичного їх впровадження у життєвому просторі людини та проводити цілеспрямовану діяльність для досягнення очікуваного результату в соціально- економічній сфері;
 • розвивати здатність вести самостійний творчий пошук необхідної інформації для здійснення професійної діяльності і підвищення рівня, загальної культури та особистої відповідальності при виконанні поставлених завдань;
 • формувати здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі економіки (за певним видом діяльності) або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
 • виховувати духовно та інтелектуально підготовлену до самостійного життя людину з життєвими компетентностями і загальнолюдськими цінностями, здатну до коректної поведінки в існуючому соціумі.

Основні завдання ЦК:

 • вдосконалювати педагогічну дільність шляхом самоосвіти та самореалізації кожного викладача ЦК;
 • розвивати диференційований, особистісний підхід при організації навчальної діяльності студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
 • впроваджувати новітні методи та технології навчання;
 • працювати над вззаємоінтеграцією та міждисциплінарними звзками дисциплін економічного циклу та загальноосвітніх дисциплін.

Шляхи реалізації завдань:

 • самоаналіз та аналіз викладання предметів викладачами економічного циклу;
 • створення умов для розвитку і самореалізації студентів;
 • використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

Напрямки діяльності:

 • розвивати співпрацю викладача та студента, випробовувати нові форми та методи пізнавальної діяльності студентів;
 • розширювати навчально-методичні комплекси по предметах циклу;
 • використовувати на заняттях сучасні інформаційні технології навчання та спрмувувати студентів до використанн надійних перевірених інформаційних джерел та соціальних мереж;
 • вдосконалювати професійні, психолого-педагогічні знання викладачів, методичну майстерність, розвивати принципи педагогічної співпраці;
 • підвищувати фаховий рівень викладачів шляхом стажування, прослуовуванн або відвідуванн вебінарів,  семінарів, конференцій та курсів з метою вдосконалення практичних навичок роботи з сучасними передовими технологіями;
 • систематично ознайомлюватися з навчально-методичною літературою, науковими публікаціями та використовувати їх у навчально-виховному процесі.