ЖВПФК

Правила призначення і виплати стипендій

Міністерство освіти і науки України
Жовтоводський промисловий коледж
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора ЖВПК ДНУ
від «_16_» __03__ 2017 р. № 12-ОД

Правила

призначення і виплати стипендій

студентам Жовтоводського промислового коледжу

 Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара

(зі змінами згідно з Постановою КМ від 08.02.2017 р.№81)

 
 

 

Розлянуто і схвалено
Педагогічною радою
ЖВПК ДНУ ім.О.Гончара
« 15 »  березня     2017р.
протокол № 8

   

2017

І. Загальні питання

1.1. Ці Правила призначення і виплати стипендій (далі –Правила) розроблені згідно з «Порядком призначення і виплати стипендій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050) зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів №32 від 25 січня 2017 року (далі – Порядок), Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045, Законом України «Про вищу освіту» та інших законодавчих актів, що стосуються питань призначення і виплати стипендій.

1.2  Дані Правила встановлюють порядок призначення та виплати стипендій студентам  Жовтоводського промислового коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

1.3 Призначення стипендій відповідно до цих Правил починається з першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший семестр 2016/17 навчального року згідно з навчальними планами за відповідними спеціальностями  та рейтингами, сформованими за середнім балом семестрового контролю за перший семестр зазначеного навчального року.

1.4. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються у  Жовтоводському промисловому коледжі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – Коледж) за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету денної форми навчання.

1.5. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між Коледжем і фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди і за цими Правилами.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах Коледжу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме:

1) академічної — з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу директора коледжу;

2) соціальної — за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

1.6. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам Коледжу з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземцями і навчаються в Коледжі відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

1.7. Особам, визначеним у п 1.4 цих Правил, призначаються такі стипендії:

1) академічні ­- за результатами навчання у Коледжі;

2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

1.8. Цей Порядок затверджується педагогічною радою Коледжу за погодженням з органом студентського самоврядування та оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам Коледжу, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом директора коледжу утворюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять директор навчального закладу, головний бухгалтер, завідувач відділенням, бухгалтер, методист відділення, представники органів студентського самоврядування. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування, становить не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цими Правилами та Положенням про ЖВПК ДНУ.

За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та цих Правил.

1.9. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам,  визначеним у п 1.4 цих Правил, стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Студентам, які навчались за державним замовленням і поновили навчання за таким замовлення після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цими Правилами за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

Студентам коледжу, які відповідно до наказу директора Коледжу поновлені на навчання за державним  замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

1.10. У разі коли студент має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з витратами на харчування.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

1.11. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Коледж має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за державним  замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється Коледжем та затверджується його педагогічною радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

1.12. Студентам коледжу, які навчалися за державним  замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора коледжу, в межах коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Студентам коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

1.13. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі:

студентам вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” — 150 гривень;

1.14. Студенти, які реалізують право на академічну мобільність, і які зберігають статус здобувача вищої освіти за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) в Коледжі, протягом терміну навчання за програмою академічної мобільності у іншому навчальному закладі поза межами України, отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, у разі, якщо умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеному ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього терміну навчання за програмою академічної мобільності у іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю України на дату укладання договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих Правил.

ІІ. Академічні стипендії

2.1. Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам вищих навчальних закладів за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі:

—  студентам коледжу, які досягли особливих успіхів у навчанні;

— студентам коледжу, які навчаються за спеціальностями, визначеними «Переліком спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у  підвищеному розмірі», затвердженим у встановленому порядку.

Розмір академічних стипендій студентів Коледжу визначається згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 року №1047 (зі змінами) з урахуванням типу вищого навчального закладу, освітньо-кваліфікаційного рівня здобувачів вищої освіти, умов  навчання,  спеціальності, успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

Розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії може змінюватися відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Навчальний заклад у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі — Рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти коледжу, які навчаються на певному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю.

Рейтинг студентів коледжу, які навчаються на одному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю, оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням директора коледжу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

2.3. Педагогічною радою Коледжу за погодженням з органом студентського самоврядування затверджується і оприлюднюється «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖВПК ДНУ для призначення і виплати академічних стипендій», який є  Додатком 1 до цих Правил та їх складовою частиною. Він складається з урахуванням вимог Примірного порядку формування рейтингу, що затверджується Міністерством освіти і науки України.

Затвердження і оприлюднення «Порядку формування рейтингу успішності студентів ЖВПК ДНУ для призначення і виплати академічних стипендій» здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до цього Порядку не вносяться.

Рейтинг, відповідно до якого студентам коледжу призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до коледжу.

Рейтинги, відповідно до яких студентам коледжу призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю  на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни). При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному відділенні, курсі за однією спеціальністю  у коледжі.

2.4. До рейтингу не включаються особи, які:

— протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена межа незадовільного навчання – 3 бали при 5-бальній системі оцінювання та 4 бали при 12-бальній системі оцінювання. Рішенням директора коледжу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю. У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

— станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

— під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

— до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни). (Умова застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016-2017н.р.)

2.5. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю бухгалтерія коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку, розраховує, а педагогічна рада — затверджує, однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей  ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним  замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю  станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей.

2.6. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до коледжу.

2.7. Виплата стипендії студентам коледжу, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним замовленням за денною формою навчання у коледжі за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 1.14 цих Правил, здійснюється:

— у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату Коледжем за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил;

— у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, — протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату Коледжем за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення здобувача вищої освіти до Коледжу за таких умов:

— визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю  порівняно з нормативним;

— у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю  у навчальному закладі за основним місцем навчання.

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента коледжу семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю  у навчальному закладі за основним місцем навчання здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості, питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цих Правил на загальних підставах.

У разі коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до вимог цих Правил, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

2.8. Академічна стипендія призначається:

— студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до цих Правил, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

— студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Коледжу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до цих Правил.

2.9. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 2.8 цих Правил, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти коледжу відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні. У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цих Правил, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

2.10. Студент вважається таким, що має академічну заборгованість, коли він:

1) протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрав менше балів, ніж визначена в Коледжі межа незадовільного навчання, а саме – 3 бали при 5-бальній системі оцінювання та 4 бали при 12-бальній системі оцінювання;

2) під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) отримав менше балів, ніж визначена в Коледжі межа незадовільного навчання, а саме – 3 бали при 5-бальній системі оцінювання та 4 бали при 12-бальній системі оцінювання.

ІІІ. Соціальні стипендії

(зі змінами згідно з Постановою КМ від 08.02.2017 р.№81)

3.1. Право на соціальні стипендії мають студенти, які не перебувають в академічній відпустці, із числа:

1) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення навчального закладу, а також осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно зі статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

“9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи;

11) студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”;

Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цими Правилами, та академічна стипендія.

Якщо студент  має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента.

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5—8 цього пункту, соціальна стипендія виплачується до закінчення навчального закладу за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента з  іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цими Правилами”.

3.2. Особи, зазначені у пункті 3.1 цих Правил, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 3.1 цих Правил, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

3.3. У разі коли  особи, зазначені  у підпунктах 2-11 пункту 3.1 цих  Правил, мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що навчальний заклад невідкладно інформує орган соціального захисту населення за місцем розташування навчального закладу.

Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 3.1 цих Правил, мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії”.

3.4. Особам, зазначеним у пункті 3.1 цих Правил, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цими Правилами, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 цих Правил збільшується:

— студентам, які є інвалідами по зору і слуху – на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії;

— студентам з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії – на 30 відсотків.

3.5. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до директора Коледжу із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

— прізвище, ім’я та по батькові;

— число, місяць, рік народження;

— зареєстроване та фактичне місце проживання;

— підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

— паспорта громадянина України;

— свідоцтва про народження дитини;

— довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

— студентського квитка.

Крім того, студенти додатково подають такі документи:

1) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення навчального закладу, а також осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно зі статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”: 

— копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

— копію свідоцтва про смерть батьків;

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

— копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

 3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»:

— довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

У разі неможливості подання цими особами, із числа внутрішньо переміщених осіб, довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

4) особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти:

— довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

— акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

— копію довідки медико-соціальної експертизи;

— копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання цими особами, із числа внутрішньо переміщених осіб, довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

5) особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх діти (до закінчення навчання в навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»:

— копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

— довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

6) діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання в навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»:

— копію свідоцтва про смерть батька (матері);

— документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

— копію довідки медико-соціальної експертизи;

7) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання в навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»:

— копію свідоцтва про смерть батька (матері);

— копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

— довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»:

— копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

— копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю IIII групи;

— копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

11) студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”;

— довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”;

3.6. Уповноважена особа, що визначена директором коледжу, приймає документи, передбачені пунктом 3.5 цих Правил, формує на кожного студента, який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи в десятиденний строк з дня звернення студента передається до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, що має статус юридичної особи.

У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має статусу юридичної особи, документи передаються до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу.

Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк з дня отримання завіреної копії особової справи вносить відомості про студента, який має право на отримання соціальної стипендії до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної облікової картки.

3.7. Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:

— студентам коледжу, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 750 гривень;

— студентам Коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2000 гривень.

Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.

Студентам, які постійно проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений відповідно до цих Правил, збільшується на  20 відсотків.

3.8. Уповноважена особа коледжу подає щомісяця до 5 числа до органів соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу на паперових та електронних носіях списки студентів, яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045. (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. №81).

3.9. Органи соціального захисту населення з 1 вересня 2017 року щомісяця проводять звіряння даних, внесених до списків студентів, яким призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, і в разі виявлення розбіжностей в даних щодо конкретного студента, не включає його до заявки на виплату соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк інформують вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи до уточнення зазначеної навчальним закладом інформації.

Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи, включає осіб, щодо яких виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців невиплати соціальної стипендії.

3.10. Особливості перерахування на рахунок Коледжу коштів на виплату соціальних стипендій студентам визначено у «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045, зі змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. №81)

ІV. Прикінцеві положення

4.1  Правила призначення і виплати стипендій  затверджуються педагогічною радою Коледжу за погодженням з органом студентського самоврядування коледжу і вводяться в дію наказом директора.

4.2 Зміни і / або доповнення до цих Правил вносяться у порядку встановленому для його прийняття і вводиться у дію наказом директора Коледжу.

 

 

Погоджено:
Заступник директора з НВР                                                А.І. Кондратенко
Головний бухгалтер                                                               А.М. Безкровна
Завідувач відділенням                                                          К.І. Сікора
Голова профбюро                                                                  С.А. Атасій
Голова студентської ради                                                     К.О. Самофєєвerror: Content is protected !!