ЖВПФК

Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення і виплати академічних стипендій

                                           Додаток 1

до Правил призначення і виплати стипендій

у Жовтоводському промисловому коледжі ДНУ

Розлянуто і схвалено

Педагогічною радою

ЖВПК ДНУ ім. О. Гончара

« 18 »  грудня     2019 р.

протокол № 3

 

ПОРЯДОК

формування рейтингу успішності студентів

Жовтоводського промислового коледжу

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

для призначення і виплати академічних стипендій

(нова редакція)

 1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Жовтоводського промислового коледжу ДНУ для призначення і виплати академічних стипендій (далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050, зі змінами) (далі – Порядок КМУ) та Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2017 р. №261.
 2. Цей Порядок розповсюджується на здобувачів вищої освіти, які навчаються у коледжі за денною формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за державним замовленням за спеціальностями, визначеними переліком спеціальностей, затвердженим у встановленому порядку і є додатком до Правил призначення і виплати академічних стипендій у Жовтоводському промисловому коледжі ДНУ.

Правила призначення і виплати академічних стипендій у коледжі затверджуються педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

 1. Цей Порядок не стосується академічних стипендій особам, які є іноземцями і можуть навчатись у коледжі згідно з угодами про міжнародну академічну мобільність.
 2. Бухгалтерія коледжу розраховує обсяг коштів, необхідних для забезпечення виплати академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів у помісячному розрізі з урахуванням:

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку;

затвердженого керівником навчального закладу реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

реєстру осіб, які відповідно до рішення керівника навчального закладу протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у встановленому законодавством порядку;

інших визначених законодавством випадків.

 1. Помісячний обсяг коштів, затверджений навчальному закладу у встановленому порядку, повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

встановленому згідно з пунктом 13 Порядку КМУ ліміту стипендіатів, включаючи осіб, які займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, а також студентів, які відповідно до законодавства мають право на отримання академічних стипендій одночасно з соціальними;

за особливі успіхи у навчанні, що, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі та після поновлення в установленому порядку на навчання на строк до місяця завершення першого після поновлення на навчання семестрового контролю включно або завершення навчання – у розмірі,  встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності.

Крім того, обсяг коштів, зазначений в абзаці першому цього пункту, повинен забезпечувати здійснення індексації академічних стипендій у встановленому законодавством порядку, та виплату академічних стипендій в інших визначених законодавством випадках.

 1. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів  за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць.

 1. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю, і набувають право на призначення академічної стипендії на строк до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Педагогічна рада коледжу у встановленому законодавством порядку визначає:

загальний ліміт стипендіатів – відсоток стипендіатів, яким призначається академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) — однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей;

ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, — може бути різним для відділень, курсів та спеціальностей;

ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до коледжу.

 1. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю і яким на наступний навчальний семестр буде призначена академічна стипендія (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 7 цього Порядку, на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для студентів першого року навчання).

У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному відділенні, курсі за певною спеціальністю встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну або дві особи за рішенням стипендіальної комісії. У разі наявності тільки двох осіб на одному відділенні, курсі за певною спеціальністю встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну особу. У разі наявності тільки однієї особи, кількість стипендіатів встановлюється стипендіальною комісією залежно від рівня її успішності.

 1. В межах коштів, затверджених навчальному закладу на виплату академічних стипендій, стипендіальна комісія може приймати рішення про збільшення раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту стипендіатів, встановлених абзацом сімнадцятим пункту 13 Порядку КМУ).
 2. Студентам, які навчаються на останньому курсі за спеціальностями, для яких навчальними планами не передбачено семестрового контролю в останньому навчальному семестрі, академічні стипендії призначаються за результатами попереднього навчального семестру до закінчення навчання.
 3. Рейтинг успішності студентів першого року навчання, для призначення академічних стипендій до підведення підсумків першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.
 4. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю на кожному відділенні, курсі і за кожною спеціальністю на підставі оцінок з дисциплін (навчальних предметів), захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з обов’язкових дисциплін (предметів), а також може включати екзаменаційні оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти практик тощо. Перелік таких показників встановлюється педагогічною радою коледжу не пізніше початку семестру.
 5. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за певною спеціальністю тФа курсі в межах одного відділення за денною формою навчання, крім осіб, які:

протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), не захистили курсової роботи (проекту), звіт з практики, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим пункту 5 Цього Порядку.

 1. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

де: а – максимальна оцінка за навчальні досягнення («5» – при п’ятибальній системі оцінювання, «12» — при дванадцятибальній системі оцінювання);

ki – додатній ваговий коефіцієнт i-ї дисципліни (навчального предмета), курсової роботи (проекту), практики;

Oi – підсумкова оцінка студента з i-ї дисципліни (навчального предмета), курсової роботи (проекту), практики;

K = k1 + k2 + … + kn   – сума вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних предметів), курсових робіт (проектів), практик;

Вагові коефіцієнти циклів дисциплін та інших показників оцінювання навчальних досягнень визначаються за Таблицею 1:

Таблиця 1

 – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету): 12- для студентів І-ІІ курсу, 5 – для студентів ІІІ – ІV курсів;

b – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності. Він не може перевищувати 10% від загального рейтингового бала.

Максимальне значення додаткового балу b для студентів І-ІІ курсу встановлюється  не більшим за 1,2 бала, для студентів ІІІ – ІV курсів – 0,5 бала.

Для студентів ІІ курсу, де використовуються і 12-бальна і 5-бальна системи оцінювання навчальних досягнень, розрахунок рейтингового балу здійснюється за 12-бальною шкалою, при цьому оцінки, одержані за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

Розрахунок додаткового балу  здійснюється за переліком основних досягнень, що враховуються в рейтингу та кількістю балів, що надаються за кожне з таких досягнень, представленим у Таблиці 2. Додаткові бали рекомендується встановлювати з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента. Облік основних досягнень, що враховуються в рейтингу та за які встановлюються додаткові бали, здійснюють класні керівники академічних груп. Ступінь участі чи активності студентів у певних заходах вони уточнюють з організаторами чи кураторами цих заходів.

Якщо сума балів студента  за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначене максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

 

Таблиця 2

При розрахунку додаткового бала для студентів І-ІІ курсу встановлений у Таблиці 2 додатковий бал множиться на коефіцієнт 2,4.

 1. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від більшого до меншого.

У разі важливості розташування студентів  у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником  відповідне рішення ухвалює стипендіальна комісія.

 1. Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.
 2. Педагогічна рада коледжу за поданням бухгалтерії визначає відсоток студентів, які мають право на отримання академічних стипендій загалом, і відсоток студентів, які мають право на отримання підвищених академічних стипендій, виходячи з умови балансу стипендіального фонду:

де:

F – розмір місячного стипендіального фонду;

K– загальна кількість студентів, які навчаються за державним  замовленням на денній формі навчання, окрім студентів, які навчаються за спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року;

K– загальна кількість студентів, які навчаються за державним  замовленням на денній формі навчання за спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в підвищеному розмірі);

S — місячний розмір звичайної академічної стипендії (830 грн. — для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації);

k– коефіцієнт підвищення стипендії за особливі успіхи у навчанні  (ke = 1,455);

ks– коефіцієнт підвищення стипендії для студентів,  які навчаються за спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в підвищеному розмірі),

ks = 1056/830 = 1,2723 для ВНЗІ-ІІ рівнів акредитації,

LS — загальний ліміт стипендіатів;

LV — ліміт стипендіатів-відмінників;

Алгоритм розрахунку:

1. Встановлюється LS — загальний ліміт стипендіатів; має бути в межах від 0,4 до 0,45.

2. LV– ліміт стипендіатів-відмінників, які отримують підвищену стипендію за особливі успіхи у навчанні:

У формулі передбачається, що ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється на рівні загального ліміту стипендіатів.

У разі незадовільного значення ліміту стипендіатів-відмінників необхідно скорочувати загальний ліміт стипендіатів.

 

Заступник директора з НВР                                      А.І. Кондратенко

 error: Content is protected !!