ЖВПФК

Положення про проведення семестрового контролю знань

Міністерство освіти і науки України

Жовтоводський промисловий коледж

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора ЖВПК ДНУ
від «_27_» __03___ 2014 р. № 42-АГД

зі змінами, затвердженими
наказом директора ЖВПК ДНУ
від 18.12. 2015 р. № 143-АГД

  ПОЛОЖЕННЯ

про проведення семестрового контролю знань

у Жовтоводському промисловому коледжі ДНУ

імені Олеся Гончара

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні методичної ради  коледжу

«26» _03_ 2014р. (протокол № 7 )

 

 

 

2014

 

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на підставі  «Положення про організацію освітнього  процесу у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара», введеного у дію наказом ректора ДНУ від 01.09.2015 р. №336, наказу Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України  від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» і регламентує порядок проведення семестрового контролю знань студентів коледжу.

( в редакції наказу №143-АГД від 18.12.2015 р.)

1.2. Семестровий контроль знань здійснюється у формах і у терміни, визначені навчальними планами спеціальностей.  Графік навчального процесу, що розробляється на кожний навчальний рік, визначає тривалість навчальних семестрів, строки проведення екзаменаційних сесій, перелік предметів, з яких проводяться  екзамени у кожній академічній групі.

1.3. Семестровий контроль може проводитись у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

1.4. Всі форми семестрового контролю можуть проводитись усно чи письмово, за екзаменаційними білетами, тестами або у формі співбесіди.

1.5. Перед закінченням кожного навчального семестру (до початку  екзаменаційної сесії, якщо вона передбачена графіком навчального процесу) з кожного предмету викладачі виставляють залікові оцінки, якщо вони передбачені навчальним планом, чи семестрові оцінки на підставі оцінок поточного контролю,  якщо з предмету проводиться екзамен  або з предмету не передбачені ні екзамен ні залік.

Залікова чи екзаменаційна оцінка з предмету розглядається як остаточна. Якщо з предмету не передбачені ні екзамен ні залік, то остаточною вважається семестрова оцінка.

1.6. Результати складання іспитів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою оцінок ( «5» — відмінно, «4» — добре, «3» — задовільно, «2» — незадовільно), а заліків за двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано»).

1.7. Оцінювання знань студентів з предметів загальноосвітньої підготовки та з інтегрованих предметів, що викладаються на 1 та 2 курсах, здійснюється за 12-ти бальною шкалою. З інтегрованих предметів семестрові, залікові, екзаменаційні та підсумкові оцінки виставляються у журнали навчальних занять,  семестрові, залікові, екзаменаційні та підсумкові відомості успішності  за 12-бальною та 4-бальною шкалою (поряд справа). Перерахунок оцінок з 12-бальної системи у 4-бальну  здійснюється за шкалою:

10 – 12 балів  — 5;

7 – 9  балів  — 4;

4 – 6  балів – 3;

1 – 3  бали  — 2;

1.8. Оцінювання знань студентів за модульно-рейтинговою системою здійснюється відповідно до Положення «Про модульно-рейтингову систему організації і контролю навчальної діяльності студентів», затвердженого наказом директора від 31.10.2007 року №75-ОД.

1.9   Оцінювання знань під час семестрового контролю здійснюється згідно із критеріями оцінювання знань студентів, розробленими і затвердженими у встановленому порядку для кожної навчальної дисципліни та відповідної форми контролю.

1.10. Результати семестрового контролю вносяться в журнал навчальних занять, до залікової, семестрової чи екзаменаційної відомості та залікової книжки студента. Незадовільні оцінки до залікової книжки не заносяться.

1.11. Семестрові та залікові відомості здаються завідувачу відділенням до початку екзаменаційної сесії, а екзаменаційні – в день проведення іспиту.

( в редакції наказу №143-АГД від 18.12.2015 р.)

1.12. На відділенні ведеться журнал обліку успішності студентів відділення, в якому  фіксуються остаточні результати семестрового контролю (екзаменів, заліків, семестрові оцінки) та результати виконання студентами   інших видів навчальної роботи: навчальних і виробничих практик, курсових проектів, інших індивідуальних завдань.

( в редакції наказу №143-АГД від 18.12.2015 р.)

1.13. На підставі результатів семестрового контролю (семестрових, залікових, екзаменаційних оцінок) стипендіальною комісією студентам призначається академічна стипендія згідно з чинним «Порядком призначення і виплати стипендій», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі  змінами).

  1. Екзаменаційна сесія

2.1. Екзаменаційна сесія — це період підведення підсумків навчальної роботи студентів впродовж семестру.

Тривалість та терміни проведення екзаменаційної сесії визначаються навчальним планом спеціальності і графіком навчального процесу.

2.2. Під час екзаменаційної сесії проводяться іспити з визначених навчальним планом дисциплін. Іспити проводяться за окремим розкладом, який складає завідувач відділенням і затверджує заступник директора з навчально-виховної роботи. Розклад  екзаменаційної сесії  затверджується і доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

( в редакції наказу №143-АГД від 18.12.2015 р.)

При складанні розкладу екзаменів враховуються такі вимоги:

2.2.1. в один день в академічній групі дозволяється проводити тільки один усний чи письмовий екзамен;

2.2.2. тривалість перерви між екзаменами, яка необхідна студенту для самопідготовки, становить не менше 2-х днів, між Державними екзаменами — не менше 3-х днів;

2.2.3. перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація, на якій викладач має довести до відома студентів, хто з них не допущений до екзамену, вирішити організаційні питання щодо проведення іспиту та відповісти на запитання студентів з навчального матеріалу .

2.3. Час і місце проведення екзамену визначається розкладом і планується з урахуванням його форми: усної чи письмової. Час і місце проведення екзамену дозволяється змінювати лише за погодженням з заступником директора з навчально-виховної роботи.

( в редакції наказу №143-АГД від 18.12.2015 р.)

2.4 Екзамен може проводитися в усній, письмовій або комбінованій формі, а також шляхом тестування з використанням технічних засобів навчання. Можливе поєднання різних форм контролю.

2.5. Складання студентами екзаменів поза сесією дозволяється за наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що підтверджені документально. Індивідуальні терміни складання екзаменів визначає завідувач відділенням. Поза екзаменаційною сесією можуть складати  екзамени і студенти, які навчалися за індивідуальним графіком.

( в редакції наказу №143-АГД від 18.12.2015 р.)

2.6. При застосуванні модульної системи контролю навчальної діяльності студентів питання про складання окремими студентами передбачених навчальним планом екзаменів вирішуються викладачем індивідуально з урахуванням результатів модульного контролю та бажання студентів.

2.7. Звільнення студентів від екзаменів, в тому числі  за результатами поточного контролю, не дозволяється.

  1. Допуск студентів до екзаменаційної сесії

3.1. Допуск студентів до екзаменаційної сесії здійснюється завідувачем відділенням на підставі результатів заліків, диференційованих заліків та семестрових оцінок занесених викладачами у відповідні відомості та журнал навчальних занять. Всі ці відомості здаються викладачами завідувачу відділенням не пізніше останнього дня навчального семестру. Семестрові оцінки з предметів, винесених на екзаменаційну сесію виставляються тільки у журнал навчальних занять, окрема відомість не оформлюється.

3.2. Допуск студента до іспиту з конкретної навчальної дисципліни здійснює викладач. Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з конкретної навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни і одержав семестрову оцінку.

( в редакції наказу №143-АГД від 18.12.2015 р.)

3.3. Студенту, який захворів перед сесією, і не одержав семестрових чи залікових оцінок, на підставі медичної довідки та його заяви наказом директора, який готує завідувач відділенням, може бути продовжено термін складання заліків та термін екзаменаційної сесії, як правило, на час хвороби.

3.4. Студент, який захворів під час сесії, зобов’язаний повідомити завідувача відділенням про свою хворобу не пізніше наступного дня після проведення екзамену і в триденний термін після одужання подати медичну довідку встановленої форми. Такому студенту також встановлюється індивідуальний розклад екзаменаційної сесії.

3.5. Студент, що не допущений до складання іспиту з навчальної дисципліни, може ліквідувати заборгованості у час відведений на підготовку до цього іспиту. Після цього разом з групою чи за індивідуальним графіком до початку нового семестру йому дозволяється скласти іспит.

  1. Порядок підготовки до екзаменаційної сесії

4.1 Екзаменаційні білети (контрольні завдання) для проведення іспитів чи заліків розробляються викладачами відповідних дисциплін, розглядаються та затверджуються на засіданнях циклових комісій. Екзаменаційні білети роздруковуються на бланках встановленої форми, підписуються викладачем та головою циклової комісії.

4.2 Зміст екзаменаційних білетів (контрольних завдань), має повністю охоплювати робочу навчальну програму дисципліни або її частину яка виноситься на семестровий контроль та забезпечувати перевірку всіх знань, вмінь і навичок відповідного рівня, що передбачені програмою. Перелік матеріалів, користування якими дозволяється студентам під час екзамену, а також критерії оцінювання рівня підготовки студентів складаються викладачами відповідних дисциплін, обговорюються на засіданні циклової комісії і затверджуються головою циклової комісії.

4.3 Кількість екзаменаційних білетів обов’язково повинна бути  більшою кількості студентів у групі.

4.4. Екзаменаційні білети для усних іспитів та завдання для письмових іспитів до відома студентів не доводяться.

4.5. За місяць до початку екзаменаційної сесії викладачі повинні ознайомити студентів з переліком питань для повторення вивченого матеріалу. Перелік питань до іспиту складається у послідовності вивчення тем за програмою дисципліни.

4.6. Екзаменаційні білети (контрольні завдання) дійсні протягом навчального року, є складовою навчально-методичного комплексу з дисципліни.

  1. Порядок проведення екзаменів

5.1. Екзамени приймаються викладачем, який проводив навчальні заняття  з даного предмету.

5.2. Присутність на екзамені сторонніх осіб без дозволу директора коледжу заборонена. При проведенні іспитів можуть бути присутніми керівники  коледжу, які мають на це право  згідно з посадовою інструкцією.

5.3. При проведенні усних іспитів академічна група ділиться на підгрупи, які здають іспит одна за одною у той же день.

5.4. Після відповіді студента на питання екзаменаційного білета викладач може запропонувати йому  додаткові питання в обсязі навчального матеріалу, що винесений на екзамен. Під час екзамену студент з дозволу викладача може користуватися довідниковою літературою, плакатами, макетами та іншими наочними посібниками.

5.5. Письмові екзаменаційні роботи виконуються на листах зі штампом навчального закладу.

5.6. У випадку неявки студента на екзамен, викладач робить в екзаменаційній відомості відмітку «не з’явився».

5.7. Студенти, які не з’явились на екзамен без поважної причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку. Причину неявки студента визначає завідувач відділенням і робить запис про її поважність чи не поважність у екзаменаційній відомості.

5.8. Повторне складання екзаменів (заліків) допускають не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни в установлені терміни: перший – викладачу-екзаменаторові, другий – комісії, яку формує завідувач відділенням. Отримання на комісії оцінки «незадовільно» або «не зараховано» є підставою для відрахування.

( в редакції наказу №143-АГД від 18.12.2015 р.)

  1. Підведення підсумків екзаменаційної сесії

    6.1. Після завершення екзаменаційної сесії студенти, які за наслідками сесійного контролю знань мають не більше 50% оцінок «незадовільно» чи «не зараховано» від загальної кількості звітностей, мають право ліквідувати академічну заборгованість у терміни, які визначає завідувач відділенням. Семестрові екзамени та заліки під час ліквідації заборгованостей приймають винятково в письмовій формі. Відповідні письмові роботи зберігають у циклових комісіях протягом року.

Як виняток, директор коледжу може продовжити термін ліквідації академічної заборгованості.

( в редакції наказу №143-АГД від 18.12.2015 р.)

6.2. Ліквідація академічних заборгованостей здійснюється згідно графіка за аркушем успішності студента, який видає викладачу завідувач відділенням. Аркуші успішності студентів, видані для перездачі іспитів і заліків реєструються завідувачем відділенням у журналі видачі відомостей та аркушів успішності студентів.

6.3.  Студенти, які за наслідками екзаменаційної сесії мають академічну заборгованість з понад 50% навчальних дисциплін, практик, відраховують з коледжу.

З коледжу відраховують студентів, які після встановлених індивідуальних термінів складання екзаменів (заліків) мають академічну заборгованість хоч би з однієї навчальної дисципліни.

( в редакції наказу №143-АГД від 18.12.2015 р.)

6.4. Студенти, які успішно пройшли всі види семестрового контролю допускаються до наступного навчального семестру чи переводяться на наступний курс навчання.

6.5. Підсумки екзаменаційної сесії обговорюються на педагогічній раді, засіданнях циклових комісій і відображаються у наказі директора коледжу.

 

Розробив заступник директора з НР                                А.І. Кондратенко

 error: Content is protected !!