ЖВПФК

Положення про гуртожиток

Міністерство освіти і науки України

Жовтоводський промисловий коледж

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова студентської ради

___________ І.Д. Міщук

«____»_________ 2016 р.

  ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора коледжу

__________В.Г.Кочерга

«__»___________2016 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК

 

 

 

 

 

 

2016

1. Загальні положення

Це Положення про студентський гуртожиток розроблене на підставі Положення про гуртожитки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27.04.2015 № 84 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 р. за № 778/27223 та Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОНУ № 1004 від 13.11.07 року, і регламентує функціонування гуртожитку Жовтоводського промислового коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  (далі – коледж),  визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, права та обов’язки мешканців та адміністрації коледжу,   основні правила внутрішнього розпорядку (далі — Положення).

1.1. Студентський гуртожиток коледжу призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів, а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання чи складних життєвих обставин.

1.2 У студентський гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

1.3. Вільні житлові приміщення (блоки) в гуртожитку можуть використовуватися керівництвом коледжу,  як виняток, для поселення працівників коледжу, сторонніх підприємств та організацій до початку наступного навчального року.

1.4. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування гуртожитку.

1.5. Студентський гуртожиток знаходиться у підпорядкуванні коледжу.

1.6. Кімнати гуртожитку використовуються для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках). У разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.

1.7 Гуртожиток використовується для загального проживання з самообслуговуванням і самоврядуванням з умовами проживання, що визначаються керівництвом коледжу і зазначені в «Договорі про наймання житлового приміщення».

1.8 Розміщення в студентському гуртожитку підрозділів коледжу, а також інших організацій забороняється, крім тих, дозвіл на розміщення яких наданий Міністерством освіти і науки України.

1.9  Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

1.10 У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

1.11 Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування гуртожитку.

1.12 Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором коледжу.

2. Поселення у студентський гуртожиток

2.1. Порядок поселення до студентського гуртожитку та виселення з нього, умови проживання, права і обов’язки мешканців визначаються цим Положенням про студентський гуртожиток.

2.2. Поселення до студентського гуртожитку здійснюється на навчальний рік – з 01.09. поточного року по 30.06. наступного року. Поселення на інший період здійснюється за окремою заявою.

2.3. Особа, яка потребує місце для проживання у гуртожитку, подає заяву встановленої форми на ім’я директора коледжу.

2.4. Рішення про поселення осіб  до гуртожитку та розподіл місць для проживання  приймається   директором або адміністративною радою коледжу із додержанням санітарних норм шляхом розгляду поданих заяв та наявних вільних місць для проживання.

2.5.Списки студентів для поселення до гуртожитку на навчальний рік затверджуються наказом директором коледжу, який погоджується з органом студентського самоврядування коледжу.

2.6. Поселення до гуртожитку проводиться на підставі ордера, виданого уповноваженою особою коледжу відповідно до статті 29 Житлового кодексу УРСР, з одночасним укладенням «Договору найму жилого приміщення» в гуртожитку.

2.7. Облік ордерів та осіб, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів щодо реєстрації місця проживання або місця перебування здійснюються завідувачем гуртожитком.

2.8. Особа, яка вселяється на надану жилу площу в гуртожитку, зобов’язана особисто пред’явити завідувачу гуртожитком паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ордер на місце в гуртожитку, медичну довідку на право проживання в гуртожитку та надати 2 фотокартки  розміром 3х4 см. для оформлення перепустки.

2.9. Особі, яка вселяється до гуртожитку, завідувачем гуртожитком видається перепустка до гуртожитку.

2.10. Особі, яка вселилася до гуртожитку,  забезпечуються  умови проживання в гуртожитку визначені «Договором  найму житлового приміщення».

2.11. Завідувач гуртожитком ознайомлює під підпис особу, яка вселяється до гуртожитку, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, зокрема з правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому, проводить вступний інструктаж з правил безпеки.

2.12. Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням керівництва коледжу та їхньою згодою можуть бути переселені до іншої кімнати без погіршення умов проживання.

3. Користування житловою площею у гуртожитку 

3.1. Користування жилою площею в гуртожитках здійснюється відповідно до ст.130 Житлового кодексу УРСР.

3.2. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для повнолітніх осіб – цілодобово.

3.3. Неповнолітні особи до 16 років повинні перебувати у гуртожитку з 22.00  до 06.00 до години.

3.4. Відвідувачі (особи, які не проживають у гуртожитку) мають право перебувати  в гуртожитку з 08:00 до 22:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє документ, який посвідчує його особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Особа, яка проживає в гуртожитку, зобов’язана особисто зустріти відвідувача, а також провести його при виході з гуртожитку. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на осіб, які їх запросили.

3.5. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:

— користуватися на рівних умовах між собою допоміжними приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку;

— вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів,  а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

— обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їх складу;

— через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи  працівників гуртожитку тощо;

— вносити благодійні внески на спеціальний розрахунковий рахунок коледжу для покращення умов проживання у гуртожитку.

3.6. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:

— перед поселенням у гуртожиток пройти медичний огляд у медичному закладі та надати довідку.

— дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

— своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку в терміни, визначені «Договором про наймання житлового приміщення» та до 15.06. поточного року робити звірку сплати за проживання в бухгалтерії коледжу;

— підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях загального користування;

— забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати, де проживають, у завідувача гуртожитком, а в разі заміни замка у дверях такої кімнати здати відповідний дублікат ключа;

—  використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням;

— надавати доступ до жилого блоку і жилих кімнат таким особам: представникам адміністрації коледжу, класним керівникам, черговим викладачам, працівникам медичного закладу, представникам ДСНС, правоохоронних органів;

— забезпечувати збереження приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку;

—  забезпечувати економне витрачання води та енергоресурсів;

— регулярно здійснювати прибирання жилої кімнати. Відповідально виконувати обов’язки чергового у блоці (на поверсі) відповідно до графіка чергування. Брати участь у щомісячних генеральних прибираннях на поверсі (у блоці);

— брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території, обладнанні, прибиранні та ремонті гуртожитку в літній період (10 годин, а мешканці, які поселилися вперше — не менше 4 годин на місяць);

— забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення, у якому проживають;

— дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування електричними та іншими приладами;

— про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідуючого гуртожитком або сторожа;

— не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними та нежилими приміщеннями гуртожитку;

— попереджувати завідувача гуртожитком про залишення гуртожитку на тривалий час (більше 3 діб);

— у разі виселення з гуртожитку передати власнику гуртожитку все майно, що було надано їм у користування;

— у разі заподіяння збитків майну коледжу: жилим приміщенням, місцям загального користування, м’якому чи твердому інвентарю, обладнанню, іншому майну, що знаходиться на балансі ДНУ ім. О. Гончара, чи третім особам мешканець зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі згідно з чинним законодавством України.

3.7. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:

— самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;

— захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку (загального користування) та нежилі приміщення гуртожитку;

— зберігати в гуртожитку легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали і речовини;

— установлювати без згоди власника гуртожитку супутникові антени та кондиціонери;

— вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну і аудіоапаратуру на гучність, що перевищує чутність кімнати. Порушувати тишу з 22.00 до 08.00 години.

— самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше;

— порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

— вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати алкогольні і слабоалкогольні напої, пиво та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин;

— палити в приміщеннях та на території гуртожитку, крім спеціально відведених для цього місць;

— проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

— користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

— проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

— тримати в гуртожитку домашніх тварин.

3.8. Особа, яка проживає в гуртожитку, сплачує встановлену плату за проживання,  а також за електричну енергію у випадку понаднормового її використання.

3.9. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти коледжу, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені дирекцією коледжу.

3.10. За порушення Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку  на мешканців гуртожитку, можуть накладатись такі стягнення:

— зауваження;

— догана;

— відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

— розірвання  «Договору найму житлового приміщення».

3.11.  Стягнення на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються керівництвом коледжу  у встановленому порядку за  поданням завідувача гуртожитком та за погодженням  зі студентською радою.

3.12. Проживання студентів у гуртожитку у  період літніх канікул може здійснюватись на підставі окремої заяви та за наказом директора коледжу з умовою оплати за проживання згідно з кошторисом у закріпленій кімнаті.

3.13.  Студенти, що поселені до гуртожитку, мають право забронювати своє місце в кімнаті гуртожитку на період літніх канікул на підставі окремої заяви та за наказом директора коледжу з умовою обов’язкової плати згідно з кошторисом.

4. Виселення з гуртожитку

4.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку не пізніше наступного дня після оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, —  не пізніше наступного дня після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, — не пізніше наступного дня після виходу наказу про зарахування.

4.2. Студенти, які закінчили черговий навчальний рік, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку до 1 липня поточного року.

4.3.  Студенти, які відраховані з навчального закладу (у тому числі у зв’язку з його закінченням), при розірванні Договору про наймання житлового приміщення в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в трьохденний термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням директора коледжу, за погодженням з органами студентського самоврядування, цей термін може бути продовжений.

4.4. Студент може бути виселений з гуртожитку:

— за власним бажанням;

— у випадку порушення Законів України, Правил внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку ЖВПК ДНУ ім. О. Гончара, Положення про гуртожиток ЖВПК ДНУ ім. О. Гончара;

— у разі незгоди зі зміною вартості проживання чи інших умов проживання та не підписання додаткової угоди до Договору наймання житлового приміщення;

— за станом здоров’я при наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або відмови пройти медичний огляд та обстеження на предмет відсутності хвороб;

— при  несплаті за проживання згідно умов Договору про наймання житлового приміщення у встановлені терміни;

— в разі скоєння  кримінального злочину;

— якщо студент не проживає в гуртожитку більше місяця, винятком є знаходження на лікарняному (підтверджене медичною довідкою) або проходження практики в іншому місті.

— за невиконання інших умов Договору про наймання житлового приміщення.

Виселення з гуртожитку з ініціативи студента здійснюється за його особистою письмовою заявою, яка подається не менш ніж за 3 дні до дня виселення.

5. Плата за житло та послуги

5.1. Вартість проживання в гуртожитку складається з вартості  утримання гуртожитку та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються студентам, які проживають у гуртожитку.

5.2. Розмір оплати за проживання в гуртожитку встановлюється кошторисом на проживання, затвердженим директором коледжу та погодженим з органом студентського самоврядування, який розраховується відповідно до законодавства, тарифів на комунальні послуги, діючих у м. Жовті Води, порядку розрахунків за комунальні послуги та залежно від рівня комфортності житла.

Розмір оплати за проживання в гуртожитку оприлюднюється на дошці оголошень у гуртожитку.

5.3. Оплата за проживання в гуртожитку здійснюється через установи банків на розрахунковий рахунок коледжу до 1 вересня за період з 1 вересня поточного року до 31 січня наступного року та до 31 січня за період з 1 лютого по 30 червня поточного року.

5.4. Конкретний розмір плати за проживання в гуртожитку визначається в Договорі про наймання житлового приміщення в гуртожитку відповідно до розрахунку, затвердженого директором коледжу.

5.5.  Оплата за проживання у гуртожитку та за понаднормове використання електроенергії здійснюється безпосередньо самим мешканцем гуртожитку через  установи  банків на розрахунковий рахунок, який зазначений у Договорі про наймання житлового приміщення.

5.6. Студенти коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проживають у гуртожитку коледжу безкоштовно.

6. Права та обов’язки адміністрації коледжу та завідувача гуртожитком

6.1. Адміністрація коледжу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в ньому установленого порядку і правил проживання, організацію побуту, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи серед студентів, які проживають у гуртожитку.

6.2. Адміністрація коледжу та завідувач  гуртожитком повинні дотримуватися Положення про студентський гуртожиток Жовтоводського промислового коледжу ДНУ ім. О.Гончара, норм Договору про наймання житлового приміщення та норм чинного законодавства України.

6.3. Адміністрація коледжу та завідувач гуртожитком здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

6.4. Адміністрація коледжу та завідувач гуртожитком має право:

— вимагати виконання мешканцями гуртожитку  умов укладених Договорів наймання житлового приміщення,  цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку коледжу, інших чинних нормативних актів і законів України, пов’язаних з проживанням у гуртожитку;

— достроково припинити (розірвати) Договір про наймання житлового приміщення в односторонньому порядку у випадку порушення мешканцем умов Договору, Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку коледжу, норм чинного законодавства України, які визначають обов’язки студента;

— під час аварійних ситуацій проникати у житлові кімнати (блоки) у разі відсутності студента у порядку, встановленому законодавством;

— встановлювати вартість проживання протягом дії Договору про наймання житлового приміщення згідно із щорічним Кошторисом вартості проживання;

— укладати з мешканцями додаткові угоди до Договорів наймання житлового приміщення у разі зміни вартості проживання чи інших умов проживання.

— складати акт про завдання мешканцем гуртожитку матеріальних збитків майну чи інвентарю та отримувати відшкодування збитків згідно з чинним законодавством України;

—  брати участь у загальних зборах мешканців гуртожитку та  засіданнях студентської ради гуртожитку;

—  перевіряти санітарний стан житлових приміщень гуртожитку, місць загального користування та дотримання мешканцями санітарних та протипожежних правил;

— залучати викладачів коледжу до чергування у гуртожитку з метою забезпечення виконання мешканцями Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку.

6.5. Адміністрація коледжу та завідувач гуртожитком зобов’язані:

 • забезпечити виконання мешканцями Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
 • утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
 • за наявності фінансування комплектувати гуртожиток меблями, обладнанням та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
 • забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами  для робіт з обслуговування та прибирання місць загального користування гуртожитку і прилеглої території;
 • здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей студентів, які проживають у гуртожитку;
 • своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
 • здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходів з реалізації пропозицій студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
 • надавати студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
 • укомплектовувати штат гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;
 • сприяти студентській раді гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку студентів, які проживають у  гуртожитку;
 • інформувати студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
 • забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
 • при наявності коштів забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку.

6.5. Адміністрація коледжу спільно зі студентською радою гуртожитку розглядають всі суперечності, що виникають за Договором наймання житлового приміщення у гуртожитку.

6.6. Адміністрація коледжу та завідувач  гуртожитком не несуть відповідальність за збереження особистого майна мешканців гуртожитку.

6.7. Адміністрація коледжу спільно зі студентською радою може створювати будівельні загони для проведення ремонтних робіт та робіт з благоустрою на території гуртожитку коледжу.

6.8. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, студентам на час ремонту адміністрацією коледжу надається житлова площа в тому самому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

6.9. Адміністрація коледжу та завідувач гуртожитком  співпрацює зі студентською радою гуртожитку з питань навчально-виховної роботи, організації дозвілля та спорту, медичного обслуговування тощо.

6.10. Завідувач гуртожитком зобов’язаний:

— організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;

— створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, житловими кімнатами та  допоміжними приміщеннями (загального користування);

— вести облік осіб, які проживають у гуртожитку та наданого їм у користування майна;

— забезпечувати збереження ордерів осіб, які проживають у гуртожитку;

— забезпечувати виконання мешканцями правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

— інформувати осіб, що проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;

— контролювати своєчасність внесення мешканцями плати за проживання у гуртожитку.

 

 

Заступник директора з НВР                                        А.І. Кондратенкоerror: Content is protected !!