ЖВПФК

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій

Міністерство освіти і науки України

Жовтоводський промисловий коледж

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора ЖВПК ДНУ

від «___» ________ 2016 р. №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій

Жовтоводського промислового коледжу

 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

   

Розлянуто і схвалено

Педагогічною радою

ЖВПК ДНУ ім.О.Гончара

« 07» грудня   2016р.

протокол № 4

   

 

2016

Це положення визначає порядок атестації здобувачів вищої освіти формування та організації роботи екзаменаційних комісій у Жовтоводському промисловому коледжі Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (далі – Коледж).

Положення розроблено відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії  Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара», інших нормативних актів, документів Міністерства освіти і науки України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Атестація здобувачів вищої освітице встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей до вимог стандартів вищої освіти.

Атестацію здійснюють відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Атестацію особи, яка здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, здійснює екзаменаційна комісія (далі – ЕК) після завершення особою теоретичної та практичної підготовки.

1.2 Атестацію здійснюють на підставі оцінки рівня здатності особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через її знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості.

1.3 Контроль за формуванням та організацією роботи ЕК здійснює директор коледжу.

1.4 Форми та терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти визначають відповідно до вимог відповідного стандарту вищої освіти та графіку освітнього процесу.

1.5 Завданнями ЕК є:

 • комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки випускників Коледжу з метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня до вимог стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, навчальних планів і програм підготовки;
 • прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома (ординарного чи з відзнакою);
 • розроблення пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідної спеціальності.

1.6 Результати під час проведення атестації оцінюють за 5-бальною національною шкалою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

2. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2.1 Формами атестації здобувачів вищої освіти є:

 • комплексний кваліфікаційний екзамен;
 • захист випускної кваліфікаційної роботи (дипломного проекту).

2.2 Комплексний кваліфікаційний екзамен здобувачів вищої освіти – це підсумковий контроль рівня знань, умінь та навичок випускника Коледжу, які він повинен продемонструвати для підтвердження відповідності набутих ним компетентностей до нормативних вимог.

2.3 Дипломний проект — кваліфікаційна робота студента, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному , віднесені в ОКХ до проектувальної (проектно-конструкторської) та виконавської (технологічної) виробничих функцій на підставі яких ЕК визначає ступінь його підготовки до самостійної діяльності та вирішує питання про присвоєння йому кваліфікації молодшого спеціаліста за спеціальністю.

Дипломне проектування – це творча, самостійна робота, під час якої підсумовуються та закріплюються теоретичні знання і практичні навички студентів, набувається досвід самостійного розв’язання інженерних задач, уміння використовувати в роботі сучасні досягнення науки і техніки.

Дипломний проект може бути комплексним і виконуватись декількома студентами.

Процес дипломного проектування складається із трьох етапів:

 • організаційно-підготовчого (збір матеріалу за темою ДП);
 • безпосередньої розробки проекту;
 • захисту дипломного проекту.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ. Обов’язки Голови, членів та Секретаря ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.

3.1 З кожної спеціальності ЕК створюють як єдину комісію для денної, вечірньої та заочної форм навчання.

За великої кількості випускників (понад 40 осіб) можуть бути створені кілька комісій з однієї спеціальності, а за малої (до 6 осіб) – спільна комісія для споріднених спеціальностей.

3.2 ЕК створюють наказом директора коледжу, і вона діє протягом календарного року у складі голови, заступника голови (за потреби) і членів комісії.

3.3 Голів екзаменаційних комісій призначають наказом директора коледжу за поданням голів випускаючих циклових комісій із провідних фахівців відповідних державних та недержавних підприємств, установ, наукових чи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які готують фахівців з відповідних спеціальностей. Одна й та сама особа може бути головою екзаменаційної комісії не більше трьох років поспіль.

За потреби, заступником голови ЕК може бути призначений заступник директора коледжу чи завідувач відділенням.

3.4 Членів ЕК призначають зі складу провідних педагогічних працівників, голів циклових комісій, які мають значний досвід педагогічної роботи, провідних фахівців підприємств, організацій та установ. До складу ЕК можуть включатися представники роботодавців та їх територіальних або галузевих об’єднань.

Чисельність складу ЕК із прийому комплексного кваліфікаційного екзамену чи із захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) становить не більше чотирьох осіб, в окремих випадках (створення спільної комісії для споріднених спеціальностей) вона може бути збільшена до шести осіб.

3.5 Обов’язки голови ЕК:

 • ознайомлення усіх членів ЕК з їх правами та обов’язками;
 • доведення до членів ЕК основних завдань та вимог щодо атестації здобувачів вищої освіти, особливостей її організації та проведення, критеріїв оцінювання якості підготовки випускників, розкладу роботи ЕК;
 • забезпечення роботи ЕК відповідно до затвердженого розкладу;
 • керівництво роботою ЕК під час захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) чи складання комплексних кваліфікаційних екзаменів, участь вобговоренні результатів атестації, виставленні оцінок, вирішенні питання про присудження кваліфікації;
 • розгляд звернень здобувачів вищої освіти з питань проведення атестації;
 • контроль роботи секретаря ЕК щодо підготовки потрібних документів до початку роботи ЕК комісії та оформлення протоколів засідань комісії;
 • складання звіту про роботу ЕК.

3.6 Секретарем ЕК з кожної спеціальності призначають працівника випускової циклової комісії або представника відділення. Свої обов’язки він виконує в робочий час за основною посадою.

Педагогічний працівник, який виконує обов’язки секретаря ЕК, фіксує їх виконання у своєму індивідуальному плані роботи та її обліку в розділі «Організаційна робота».

3.7 З метою утворення ЕК голова випускаючої циклової комісії готує на ім’я директора коледжу подання із пропозиціями щодо персонального складу та голів ЕК, яке надає до кінця грудня того року, який передує початку роботи ЕК. До цього подання додають документи щодо претендента на посаду голови ЕК:

 • заява на ім’я директора Коледжу від претендента на посаду голови ЕК;
 • копія паспорта (1, 2 і 11 сторінки) та ідентифікаційного номера;
 • копії документів про вищу освіту, присвоєння наукових ступенів івчених звань;
 • дозвіл від керівника підприємства, організації, установи, де працює претендент на посаду голови ЕК за основним місцем роботи, на виконання ним обов’язків голови ЕК в Коледжі (на офіційному бланкові з печаткою).

3.8 Наказ про персональний склад ЕК видає директор Коледжу не менше ніж за місяць до початку роботи ЕК. Підставою для внесення змін до персонального складу ЕК може бути довготривале відрядження, стаціонарне лікування, а також інші поважні причини.

3.9 Члени ЕК беруть участь у засіданнях і є екзаменаторами здисциплін комплексного кваліфікаційного екзамену.

3.10 У випадку, коли голова ЕК тимчасово не може виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), директор призначає виконувача обов’язків голови зі складу членів ЕК.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ЕК

4.1 Розклад роботи ЕК затверджує директор коледжу на підставі подання завідувача відділенням. Розклад роботи ЕК узгоджують з головою ЕК, та оголошують не пізніше, як за місяць до початку проведення атестації.

Позачергове засідання ЕК може бути скликане за наказом директора коледжу в особливих випадках за наявності відповідних підстав.

4.2 Проведення усних екзаменів та захистів випускних кваліфікаційних робіт планують зазвичай в екзаменаційних групах не більше 8 осіб протягом одного дня роботи ЕК.

Під час складання екзамену в тестовій (письмовій) формі допускають об’єднання не більше двох екзаменаційних груп з відповідних спеціальностей.

Інтервал між екзаменами в кожній екзаменаційній групі повинен складати не менше трьох календарних днів.

4.3 Документом, що надає дозвіл здобувачеві вищої освіти на допуск до атестації, є наказ директора коледжу, який готує завідувач відділенням за поданням голови випускової циклової комісії і керівника випускової  роботи, про допуск студентів  до державної атестації.

Цим наказом затверджують склад  груп зі здобувачів вищої освіти, які виконали всі вимоги навчального плану з відповідної спеціальності  і можуть бути допущені до проходження атестації.

4.4 Складання комплексних кваліфікаційних екзаменів та захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів) проводять на відкритому засіданні ЕК за участі не менше двох третин її складу та обов’язкової присутності її голови. Тривалість засідання ЕК не повинна перевищувати шести астрономічних годин на день.

4.5 Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених під час складання комплексних кваліфікаційних екзаменів або захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту), а також про присвоєння здобувачам вищої освіти кваліфікації та видання випускникам дипломів (ординарного чи з відзнакою) приймають на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. Оцінки виставляє кожен член ЕК. За теоретичну й практичну частини екзамену виставляють одну оцінку. У разі однакової кількості голосів голос голови ЕК є вирішальним.

4.6 Якщо результати складання здобувачем вищої освіти комплексного кваліфікаційного екзамену або захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) не відповідають вимогам рівня атестації, ЕК ухвалює рішення про те, що така особа не пройшла атестацію, і у протоколі засідання ЕК їй проставляють оцінку «незадовільно».

4.7 Усі засідання екзаменаційної комісії оформлюють протоколами за встановленою формою, де відображають:

 • запитання, поставлені особі, яка проходить атестацію;
 • оцінку, отриману здобувачем вищої освіти під час атестації за національною шкалою;
 • рішення комісії про присвоєння здобувачеві вищої освіти кваліфікації з відповідної галузі знань, спеціальності і рівня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) та про видачу йому диплома (ординарного чи з відзнакою);

Протокол підписує голова та члени екзаменаційної комісії.

4.8 З метою забезпечення якісної роботи комісії секретар ЕК до початку її роботи готує або отримує:

 • потрібну кількість бланків протоколів засідання ЕК;
 • копію наказу директора Коледжу про затвердження персонального складу ЕК;
 • затверджений в установленому порядку розклад роботи ЕК;
 • залікові книжки випускників – здобувачів вищої освіти;
 • списки здобувачів вищої освіти, допущених до атестації;
 • розподіл здобувачів вищої освіти на екзаменаційні групи;
 • зведені відомості успішності здобувачів вищої освіти, які проходять атестацію;

Примітка: За наявності кількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни у зведену відомість про виконання навчального плану заносять середню зважену оцінку з округленням її до цілого значення, а в разі бальної системи оцінок виводять середню зважену оцінку відповідно до кількості балів, що здобув студент  з певної дисципліни.

 • програму комплексного кваліфікаційного екзамену;
 • технічні засоби, лабораторне обладнання, демонстраційні та довідкові матеріали, потрібні для використання здобувачами вищої освіти під час підготовки до атестації;
 • мотивовані подання випускової циклової комісії щодо надання рекомендації про видачу здобувачам вищої освіти дипломів з відзнакою;
 • інші документи (накази, розпорядження, довідки тощо), що потрібні для забезпечення роботи ЕК.

Після завершення роботи ЕК секретар зобов’язаний:

 • упродовж трьох робочих днів подати до навчальної частини протоколи засідання ЕК, які зшивають і зберігають протягом трьох років та передають в установленому порядку до архіву Коледжу;
 • упродовж п’яти робочих днів подати до випускової циклової комісії, до навчальної частини Коледжу звіт голови ЕК про результати складання комплексних кваліфікаційних екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів);
 • упродовж трьох робочих днів передати до навчальної частини коледжу оформлені залікові книжки й письмові роботи випускників (за умови проведення екзамену в тестовій (письмовій) формі), які мають бути заклеєні в конверти та завірені підписами всіх членів ЕК.
 • не пізніше трьох робочих днів здати в архів випускні кваліфікаційні роботи (проекти).

4.9 Секретар ЕК відповідає за правильне і своєчасне оформлення протоколів засідання ЕК та інших документів про її роботу. Виправлень вдокументах ЕК не допускають.

4.10 Оплату праці голови та членів ЕК, які не працюють в Коледжі, здійснюють за погодинною формою відповідно до чинного законодавства. Участь у роботі ЕК членів комісії від Коледжу планують як навчальну роботу.

5. АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

5.1 До атестації у формі комплексного кваліфікаційного екзамену допускають здобувачі в вищої освіти, які успішно завершили теоретичний курс навчання та виконали усі види практичної підготовки, передбачені навчальним планом.

5.2 Комплексний кваліфікаційний екзамен проводять за індивідуальними завданнями, як комплексну перевірку рівня знань, умінь та навичок здобувача вищої освіти, які він повинен продемонструвати для підтвердження відповідності набутих ним компетентностей до стандартів вищої освіти.

5.3 Програму комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності розробляє випускова циклова комісія, розглядає методична рада  і затверджує директор Коледжу протягом першого місяця семестру проведення атестації.

5.4 Перелік професійно-орієнтованих дисциплін, за якими формують програму комплексного кваліфікаційного екзамену, визначає стандарт вищої освіти відповідної спеціальності й освітня (освітньо-професійна) програма, а їх кількість не повинна перевищувати п’яти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

5.5 Завідувач відділенням, за поданням голови випускаючої циклової комісії, організовує оприлюднення програм комплексного кваліфікаційного екзамену на інформаційних стендах протягом першого місяця семестру проведення атестації.

5.6 Форму та методику проведення екзамену (усно, письмово, тестування чи поєднання цих форм) затверджує директор за поданням голови випускаючої циклової комісії.

Максимальна тривалість тестової (письмової) компоненти комплексного кваліфікаційного екзамену становить три астрономічні години, усної компоненти – тридцять хвилин.

5.7 Екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповідей на завдання, переліки наочного приладдя й матеріалів, якими дозволено користуватися здобувачам вищої освіти під час проведення атестації, розробляють випускові циклові комісії, які не пізніше як за місяць до початку роботи ЕК зі складання комплексних кваліфікаційних екзаменів подають відповідні документи на затвердження директору Коледжу.

5.8 Екзаменаційні білети містять питання, що відповідають програмам комплексного кваліфікаційного екзамену. Їх укладають за встановленою вКоледжі формою.

5.9 Підсумкову оцінку комплексного кваліфікаційного екзамену визначають як середню з позитивних оцінок за кожен вид (компоненту) екзаменаційних завдань, якщо інше не визначене порядком проведення іспиту. Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного екзамену єобов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за екзамен загалом.

5.10 З метою контролю процедури атестації здобувачів вищої освіти за формою комплексного кваліфікаційного екзамену директор має право запроваджувати заходи з перевірки її організації та проведення через незалежне формування змісту екзаменаційних білетів, створення контрольних груп знезалежної перевірки його тестових (письмових) компонент тощо.

5.11 Складання комплексного кваліфікаційного екзамену проводять уприміщеннях Коледжу.

6. АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

6.1 До атестації у формі захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) допускають здобувачів вищої освіти, які успішно завершили теоретичний курс навчання та виконали всі види практичної підготовки, передбачені навчальним планом.

6.2 Виконання випускних кваліфікаційних робіт (проектів) має на меті: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та вмінь зі спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних проектних, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методиками проектування, пов’язаними з темою роботи.

6.3 Здобувач вищої освіти має право вибрати тему випускної кваліфікаційної роботи (проекту) з переліку тем, запропонованих випусковою цикловою комісією, або запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розроблення. В останньому випадку вибір теми випускної кваліфікаційної роботи (проекту) він здійснює через написання заяви на ім’я завідувача випускової циклової комісії та за потреби подає лист-погодження від керівництва підприємства (організації, установи), яке є базою його переддипломної практики.

Керівниками випускних кваліфікаційних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти призначають осіб зі складу педагогічних працівників  випускової циклової комісії або висококваліфікованих фахівців виробничих, наукових і проектних організацій тощо.

Керівник формує завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект), консультує здобувача вищої освіти та надає письмовий відгук щодо характеристики роботи здобувача вищої освіти під час її виконання. Завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект) містить вхідні дані для роботи, перелік питань, які  потрібно розглянути в роботі, перелік програмних продуктів, які належить використати в процесі виконання, календарний план виконання роботи та термін її завершення й подання до захисту тощо. Завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект) затверджує голова випускаючої циклової комісії.

Рецензування випускних кваліфікаційних робіт (проектів) проводять висококваліфіковані фахівці відповідної галузі знань, виробничих, наукових і проектних організацій, науково-педагогічні і наукові працівники інших вищих навчальних закладів.

6.4 Теми, керівників та рецензентів обраних здобувачами вищої освіти випускних кваліфікаційних робіт (проектів) затверджують наказом директора коледжу не пізніше, як за три місяці до початку їх захисту, передбаченого графіком освітнього процесу. Проекти наказів формує заступник директора з навчально-виховної роботи на основі поданої випусковими цикловими комісіями інформації про теми робіт, їх керівників ірецензентів.

6.5 Порядок виконання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт (проектів), вимоги до їхньої структури та обсягу тощо випускові циклові комісії регламентують відповідними методичними рекомендаціями, оновлення яких здійснюють не рідше одного разу на три роки. Оформлення пояснювальних записок до випускних кваліфікаційних робіт (проектів) здійснюють відповідно до вимог стандарту навчального закладу.

6.6 Для забезпечення належного рівня якості випускних кваліфікаційних робіт (проектів) і підготовки здобувачів вищої освіти до їх захисту випускові циклові комісії проводять нормоконтроль, перевірку їх змісту на плагіат та організовують попередній захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів).

Роботу в складі комісій з нормоконтролю чи попереднього захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) педагогічні працівники фіксують у своїх індивідуальних планах роботи в розділі «Організаційна робота».

6.7 Обов’язковими вимогами для представлення випускної кваліфікаційної роботи (проекту) до захисту на засіданні відповідної ЕК є:

 • проходження випускною кваліфікаційною роботою (проектом) процедур нормоконтролю та оцінювання;
 • подання здобувачем вищої освіти своєї випускної кваліфікаційної роботи (проекту), підписаної керівником і завідувачем відділенням, секретарю ЕК не пізніше одного дня до визначеного розкладом початку роботи ЕК;
 • наявність письмового відгуку керівника з характеристикою діяльності випускника в процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи (проекту) та письмової рецензії на випускну кваліфікаційну роботу (проект).

6.8 Рецензія на випускну кваліфікаційну роботу (проект) повинна містити її оцінку за національною шкалою оцінювання знань. Негативна рецензія не є підставою для недопущення випускної кваліфікаційної роботи (проекту) до захисту.

6.9 До ЕК можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують практичну цінність виконаної випускної кваліфікаційної роботи (проекту): копії друкованих статей з теми роботи, документи, що підтверджують практичне застосування роботи, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

6.10 Захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів) може проводитися як в Коледжі, так і на підприємствах, в установах та організаціях, для яких тематика робіт, поданих для захисту, має науковий, теоретичний або практичний інтерес.

6.11 Захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів) здійснюють зазвичай українською мовою. З дозволу голови випускаючої циклової комісії захист кваліфікаційних робіт (проектів)може іноземною мовою.

6.12 У засіданнях ЕК можуть брати участь керівники робіт, рецензенти, педагогічні працівники коледжу, запрошені, бажаючі.

6.13 Для розкриття змісту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) здобувачеві вищої освіти надають до 15-и хвилин.

Після доповіді здобувач вищої освіти відповідає на запитання членів ЕК. Запитання можуть стосуватися теми виконаної роботи й мати загальний характер у межах дисциплін спеціальності, які опановував випускник. З дозволу голови ЕК запитання можуть ставити всі присутні на захисті.

Після відповідей на запитання секретар ЕК зачитує відгук керівника та рецензію. Завершує захист відповідь здобувача вищої освіти на зауваження у відгуку та рецензії.

6.14 Порядок атестації осіб за наслідками виконання комплексних випускних кваліфікаційних робіт регламентує окреме Положення.

6.15 Оцінювання захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) здобувачів вищої освіти відбувається за національною шкалою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

7. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЕК ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

7.1 Здобувачеві вищої освіти, який успішно склав усі, визначені навчальним планом види атестації, за рішенням ЕК присвоюють кваліфікацію та видають документ про вищу освіту державного зразка.

7.2 Здобувачі вищої освіти, які за наслідками виконання освітньої (освітньо-професійної) програми мають оцінки «відмінно» не менше як 75% з усіх навчальних дисциплін і практичної підготовки, оцінки «добре» з інших навчальних дисциплін, пройшли атестацію з оцінкою «відмінно», мають навчальні здобутки, що підтверджує висновок відповідної циклової комісії, отримують документ про вищу освіту державного зразка з відзнакою, про що в протоколі засідання ЕК роблять відповідний запис.

Рекомендацію циклової комісії щодо видачі здобувачеві вищої освіти диплому з відзнакою надають за умови дотримання ним упродовж навчання на відповідному рівні вищої освіти, після завершення якого він претендує на диплом з відзнакою, однієї з таких обов’язкових вимог:

 • участь у фахових студентських наукових конференціях; чи конкурсах наукових робіт;
 • участь у студентських предметних олімпіадах;
 • участь у конкурсах студентських науково-дослідних чи науково-пошукових  робіт.

Участь здобувачів вищої освіти в наведених заходах має бути підтверджена відповідними документами.

7.3 Здобувача вищої освіти, який за результатами атестації отримав незадовільну оцінку або не атестований з будь-яких причин, відраховують з Коледжу як такого, що закінчив повний теоретичний і практичний курс навчання, але не пройшов атестації, із правом повторної атестації лише раз упродовж трьох років. Йому видають академічну довідку встановленого зразка.

Перелік дисциплін, що їх виносять на комплексні кваліфікаційні екзамени для осіб, які проходять повторну атестацію, визначають відповідно до освітніх (освітньо-професійних) програм підготовки, які діяли в рік закінчення здобувачем вищої освіти теоретичного навчання. Тему випускної кваліфікаційної роботи (проекту) для осіб, які проходять повторну атестацію, визначає випускова циклова комісія: залишає попередню або призначає нову тему.

7.4 Особи, які за наслідками атестації отримали незадовільні оцінки, мають право один раз упродовж трьох років після відрахування з Коледжу поновитися до числа здобувачів вищої освіти (у межах ліцензованого обсягу звідповідної спеціальності) для проходження повторної атестації в Коледжі за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб за винятком випадків неявки на атестацію або не подання випускної кваліфікаційної роботи (проекту) на захист з поважних причин, підтверджених документально.

7.5 Здобувач вищої освіти, який не пройшов атестацію повторно, має право поновитися (у межах ліцензованого обсягу з відповідної спеціальності) для повторного навчання в Коледжі протягом повного останнього семестру.

7.6 Одержання незадовільної оцінки або неявка на один з видів атестації не позбавляє права здобувача вищої освіти в поточному навчальному році складати інший вид атестації.

7.7 Повторне проходження здобувачем вищої освіти атестації з метою підвищення оцінки не дозволяють.

7.8 Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на засідання ЕК для складання комплексного кваліфікаційного екзамену та/або захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту), то в протоколі засідання ЕК відзначають, що він не атестований у зв’язку з неявкою на засідання ЕК.

7.9 Результати тестових (письмових) екзаменів оголошує голова екзаменаційної комісії після перевірки робіт не пізніше наступного дня, аоцінки з усних екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) оголошують у день засідання ЕК.

7.10 Коледж на підставі рішень ЕК видає наказ про присудження особам, які успішно виконали освітні (освітньо-професійні) програми, відповідних кваліфікацій, що складаються з інформації про здобутий особами освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, спеціальності та спеціалізації, та в певних випадках – професійні кваліфікації.

7.11 За підсумками діяльності ЕК її голова складає звіт, який затверджують на її заключному засіданні. У звіті:

 • відображають якість підготовки та набуті компетентності здобувачами вищої освіти зі спеціальності, якість виконання випускних кваліфікаційних робіт (проектів), актуальність їх тематики та відповідність до сучасного стану науки, техніки і виробництва та запиту ринку праці;
 • вказують недоліки, допущені в підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи ЕК;
 • формулюють пропозиції щодо покращення підготовки фахівців;
 • відзначають рекомендації щодо випускних кваліфікаційних робіт (проектів), які можуть бути використані на підприємствах, у науково-дослідних установах тощо;
 • надають рекомендації щодо подання випускних кваліфікаційних робіт (проектів) на конкурси, тощо.

7.12 Звіт про роботу ЕК після його обговорення на заключному засіданні, подають до навчальної частини Коледжу та завідувачу відділенням.

7.13 Результати роботи, пропозиції та рекомендації ЕК обговорюють на засіданнях випускових циклових комісій, педагогічній раді.

7.14 Протягом місяця після дати відрахування здобувачів вищої освіти, які завершили навчання, секретар ЕК надає до навчальної частини проект наказу на оплату праці голови та членів ЕК, які не є співробітниками Коледжу, до якого додають заяви на оплату, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів та документів про присвоєння вчених звань, наукових ступенів.error: Content is protected !!